ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

                Sevak ko seva ban aayi

                                               ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ

Shri Darbar Sahib Amritsar (Harmandar Sahib) vich sangat jal di sewa kardi hoi


Show of special articles at Harmandar Sahib

Harmandar Sahib Golden Temple Amritsar
Special articles are shown at Harmandar Sahib on some special occassions. Golden Paalki, spades and other articles are seen in this picture. This show is called Jalao in Punjabi. Giani Mohan Singh Ji (center), Deputy Head Granthi of Harmandar Sahib sits at tabia of Sri Guru Granth Sahib at Golden Temple Amritsar on 9th October 2007 on the occasion of the Parkash Utsav of the Sri Guru Ramdas Sahib Ji. Click the image to view 800 x 534 size and 200 resolution photo.

Nasro Mansoor

naasaro manasoor gur gobi(n)dh si(n)gh
eaezadhee manazoor gur gobi(n)dh si(n)gh 105
haak raa ga(n)joor gur gobi(n)dh si(n)gh
humalaa aiz noor gur gobi(n)dh si(n)gh 106
haak haak aagaah gur gobi(n)dh si(n)gh
shaahi shaahanashaah gur gobi(n)dh si(n)gh 107
bar dho aalam shaah gur gobi(n)dh si(n)gh
khhasam raa jaa(n) kaah gur gobi(n)dh si(n)gh 108
faaeizul ouanavaar gur gobi(n)dh si(n)gh
kaashaful asaraar gur gobi(n)dh si(n)gh 109
alamul asathaar gur gobi(n)dh si(n)gh
abar hehimath baar gur gobi(n)dh si(n)gh 110
mukabalo makabool gur gobi(n)dh si(n)gh
vaasalo maasool gur gobi(n)dh si(n)gh 111
jaa(n) faroz nehir gur gobi(n)dh si(n)gh
aiz hak raa behir gur gobi(n)dh si(n)gh 112
haak raa maahaboob gur gobi(n)dh si(n)gh
thaalabo mathaloob gur gobi(n)dh si(n)gh 113
thaeg(h) raah athaah gur gobi(n)dh si(n)gh
jaano dhil raa raah gur gobi(n)dh si(n)gh 114
saahibae akaleel gur gobi(n)dh si(n)gh
zliae haak thazaleel gur gobi(n)dh si(n)gh 115
khhaazanae har ga(n)j gur gobi(n)dh si(n)gh
barehamae har ra(n)j gur gobi(n)dh si(n)gh 116
dhaavar aaaak gur gobi(n)dh si(n)gh
har dho aalam thaak gur gobi(n)dh si(n)gh 117
hak khhudh vasaa gur gobi(n)dh si(n)gh
baratharee(n) aasaa gur gobi(n)dh si(n)gh 118
khhaasagaa(n) dhar paae gur gobi(n)dh si(n)gh
kudhaseeaaa(n) baaraae gur gobi(n)dh si(n)gh 119
mukabalaa(n) maadhaahi gur gobi(n)dh si(n)gh
jaano dhil raa raah gur gobi(n)dh si(n)gh 120
laa makaa(n) paabos gur gobi(n)dh si(n)gh
bar dho aalam kos gur gobi(n)dh si(n)gh 121
sulas ham maahakum gur gobi(n)dh si(n)gh
rubaaa ham makhhathoom gur gobi(n)dh si(n)gh 122
sudhas halakaa bagosh gur gobi(n)dh si(n)gh
dhushaman aagan josh gur gobi(n)dh si(n)gh 123
khhaalaso baekeenaa gur gobi(n)dh si(n)gh
haak haak aaeenaa gur gobi(n)dh si(n)gh 124
haak haakh a(n)dhaesh gur gobi(n)dh si(n)gh
baadhashaah dharavaesh gur gobi(n)dh si(n)gh 125
mukaaramul fazaal gur gobi(n)dh si(n)gh
muniamul muthaaal gur gobi(n)dh si(n)gh 126
kaaramul kaaraam gur gobi(n)dh si(n)gh
raahimul rehaam gur gobi(n)dh si(n)gh 127
naaeimul muneeaam gur gobi(n)dh si(n)gh
aahimul aehaam gur gobi(n)dh si(n)gh 128
dhaaeimo paaei(n)dheh gur gobi(n)dh si(n)gh
aarakhho arakha(n)dheh gur gobi(n)dh si(n)gh 129
aiz subehaa(n) zaath gur gobi(n)dh si(n)gh
noor haak lamaaath gur gobi(n)dh si(n)gh 130
vaasaan zaath gur gobi(n)dh si(n)gh
vaasal az barakaath gur gobi(n)dh si(n)gh 131
raakamaan vasa gur gobi(n)dh si(n)gh
naamavar az lutha gur gobi(n)dh si(n)gh 132
naazaraan rooe gur gobi(n)dh si(n)gh
masath haak dharakooe gur gobi(n)dh si(n)gh 133
khhaak bos paaeae gur gobi(n)dh si(n)gh
mukabal az aalaaeae gur gobi(n)dh si(n)gh 134
kaadhirae har kaar gur gobi(n)dh si(n)gh
baekasaa(n) kaa yaar gur gobi(n)dh si(n)gh 135
saajadho makasoodh gur gobi(n)dh si(n)gh
jumalaa aizo joodh gur gobi(n)dh si(n)gh 136
saravaraa(n) raa thaaj gur gobi(n)dh si(n)gh
baratharee(n) miaraaj gur gobi(n)dh si(n)gh 137
ashar kudhasee raam gur gobi(n)dh si(n)gh
vaasa akaraam gur gobi(n)dh si(n)gh 138
oumikudhas baakaar gur gobi(n)dh si(n)gh
g(h)aasheeaa baradhaar gur gobi(n)dh si(n)gh 139
kadhar kudharath paesh gur gobi(n)dh si(n)gh
einakeeaadh a(n)dhaesh gur gobi(n)dh si(n)gh 140
thiaaa oualaveekhhaak gur gobi(n)dh si(n)gh
chaakar chaalaak gur gobi(n)dh si(n)gh 141
thakhhath baalaa zaer gur gobi(n)dh si(n)gh
laa makaanae sair gur gobi(n)dh si(n)gh 142
barathar az har kadhar gur gobi(n)dh si(n)gh
jaavidhaanee sadhar gur gobi(n)dh si(n)gh 143
aalamae roshan z gur gobi(n)dh si(n)gh
jaan dhil gulashan z gur gobi(n)dh si(n)gh 144
roz aazoo(n) jaahi gur gobi(n)dh si(n)gh
zaeb thakhhatho gaah gur gobi(n)dh si(n)gh 145
murashadhul dhaarain gur gobi(n)dh si(n)gh
beenashae har ain gur gobi(n)dh si(n)gh 146
jumalaa dhar uramaan gur gobi(n)dh si(n)gh
barathar aamadh shaan gur gobi(n)dh si(n)gh 147
har dh aalam khail gur gobi(n)dh si(n)gh
jumalaa a(n)dhar zail gur gobi(n)dh si(n)gh 148
vaagibo vaehaab gur gobi(n)dh si(n)gh
aathihae har baab gur gobi(n)dh si(n)gh 149
shaamalul ashafaak gur gobi(n)dh si(n)gh
kaamalul akhhalaak gur gobi(n)dh si(n)gh 150
rooh dhar har jisam gur gobi(n)dh si(n)gh
noor dhar har chasham gur gobi(n)dh si(n)gh 151
jumalaa rozee khhaar gur gobi(n)dh si(n)gh
aiz haak amathaar gur gobi(n)dh si(n)gh 152
bisatho haath gadhaae gur gobi(n)dh si(n)gh
haath ham shaidhaae gur gobi(n)dh si(n)gh 153
khhaakarob saraae gur gobi(n)dh si(n)gh
khumas vasa pairaae gur gobi(n)dh si(n)gh 154
bar dho alam dhasth gur gobi(n)dh si(n)gh
jumalaa oulavee pasath gur gobi(n)dh si(n)gh 155
laal sag g(h)ulaam gur gobi(n)dh si(n)gh
dhaag(h)adhaar naam gur gobi(n)dh si(n)gh 156
kamatharee z sagaan gur gobi(n)dh si(n)gh
raezaa cheen khaan gur gobi(n)dh si(n)gh 157
baadh jaanash idhaaeae gur gobi(n)dh si(n)gh
arak ou bar paaeae gur gobi(n)dh si(n)gh 158